Päivi Räsäsen blogi

Sin City tarvitsee kristillisdemokraatteja

29.05.2009 13:40

Puolueemme vaalijuliste on herättänyt ansaittua huomiota. Elokuvamainoksen muotoon tehdyn julisteen ideana on konkretisoida, miten Tehtävä EU:ssa odottaa tekijäänsä. Kristillisdemokraattisten arvojen suomalaista puolustajaa tarvitaan Brysselissä kipeämminkin kuin koskaan. Henkinen pahoinvointi, arvojen kaaos, päihdeongelmat ja perheiden kriisit eivät rajoitu Suomeen, vaan koko läntinen postmoderni maailma kärsii elämää kantavien arvojen murtumisesta.

Julisteen innoittajana ollut ”Sin City” on yhteiskuntakriittinen kuvaus maailmasta, jossa yhteiskunnallisten instituutioiden merkitys on pienentynyt ja luonnolliset sosiaaliset hajonneet. Korruptoituneet vallanpitäjät riistävät pientä ihmistä, rikollisuus ja naiskauppa rehottavat.  

Euroopan Unionin ongelmia ovat vallan keskittyminen, byrokratisoituminen ja korruptio. Talouden epävakaus, työttömyys ja perheiden pahoinvointi ovat lisääntyneet. Tehtävämme EU:ssa on kestävien arvojen, perheiden ja instituutioiden jälleenrakentaminen, työn ja hyvinvoinnin luominen sekä unionin epäkohtiin puuttuminen rankalla kädellä. 

Sin City –elokuvan maailma on todellakin ronskia fantasiaa, mutta valintamme oli aivan tietoinen. Maailmassa on paljon epäkohtia ja raakuutta, minkä vuoksi Kristillisdemokraatteja tarvitaan toivon tuojina ja kestävien arvojen rakentajana.  

Lapsen oikeus isään

28.05.2009 06:17

Tänään eduskunnan portaille on tulossa mielenosoittajajoukko vaatimaan biologisille isille oikeutta tunnustaa isyytensä. Keskustelin eilen puhelimessa mielenosoitusta johtavan Mikael Jämsäsen kanssa, jonka tapausta on puitu julkisuudessa. Hän on vaatinut oikeutta tulla tunnustetuksi oman lapsensa isäksi. Olen mukana eduskunnassa vireillä olevassa lakialoitteessa, jossa esitetään, että kunnallinen lastenvalvoja saisi oikeuden nostaa isyydenvahvistamiskanteen tilanteessa, jossa biologinen isä haluaa tunnustaa lapsensa, mutta äiti on tahollaan avioliitossa ja vastustaa puolisoineen isyyden selvittämistä. Tällä hetkellä oikeus isyyden selvityttämiseen on äidillä, aviomiehellä ja lapsella hänen täytettyään 15 vuotta. Käytännössä lapsen oikeus on näennäinen, sillä yleensä yhteyttä biologiseen isään ei tällaisissa tilanteissa koskaan pääse muodostumaan.  

Lapsen oikeutta isään on heikennetty sekä hedelmöityshoitoja että sisäistä adoptiota koskevalla lainsäädännöllä. Naisparin lapsi ei tule koskaan saamaan juridista isää, vaikka hänen ja biologisen isän välillä myöhemmin tällainen toive syntyisi. Hedelmöityshoidoilla alkuun saatetulla lapsella on kyllä viimeistään 18 vuotta täytettyään oikeus saada tieto biologisen isänsä henkilöllisyydestä. Jos isä olisi halukas lapsensa tunnustamiseen myöhemmässä vaiheessa, esimerkiksi lapsen toiveesta, tämä ei enää juridisesti olisi kuitenkaan mahdollista, jos hänellä on jo kaksi laillista äitiä. Ihmisen tarve tietää omat juurensa ovat syvät – tämä näkyy siinä, miten vielä eläkeiässäkin monet toivovat voivansa saada oikeuden tulla tunnustetuksi isänsä lapseksi.

Pienyrittäjien ja lähipalvelujen asialla

27.05.2009 17:16

Tänään eduskunta äänesti erityisesti pienyrittäjille tärkeästä asiasta. Hallituksen esityksessä veron maksun myöhästymisestä voi seurata jopa 31,5 %:n vuotuista korkoa vastaava taloudellinen seuraamus. Esitys merkitsee käsittämättömän kohtuutonta koronkiskontaa valtiovallan taholta. Taloudellisesti vaikeana aikana monet yrittäjät taiteilevat selviytymisen äärirajoilla. Maksuja joudutaan lykkäämään, vaikka yritys olisi normaaliaikana täysin elinkelpoinen ja kannattava. Edustaja Bjarne Kallis teki esityksen, jolla veron myöhästymismaksu laskettaisiin 10 prosentin vuotuisen korkokannan mukaisesti ja mikäli verovelvollinen itse korjaisi virheen, vuotuinen korkokanta olisi 5 prosenttia. Yksikään kokoomuksen, keskustan, RKP:n tai vihreiden edustaja ei äänestänyt esityksemme puolesta. Etukäteen oli toki jo arvattavissa, että vasemmistopuolueilta ei pienyrittäjän asialle tule tukea.  

Istunnossa käytiin myös keskustelua maaseutupolitiikasta. Kokoomuslainen Sirpa Asko-Seljavaara arvosteli selonteon kirjauksia, joilla halutaan turvata haja-asutusalueiden lähipalveluja Paras-hankkeen vastaisina. Minua huolestuttaa, jos Kokoomuksen keskeinen valiokuntavastaava, sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja tulkitsee kunta- ja palvelurakennehanketta niin, että lähipalvelut pitää karsia ja keskittää vain suuriin keskuksiin. Kuitenkin Paras-laissa 20 000 asukkaan väestöpohjavaatimus koskee perusterveydenhuollon hallinnollista yhteistoiminta-aluetta, jonka alueella voi ja tulee olla useita palvelupisteitä.

Turhaa rahan kierrätystä

26.05.2009 22:14

Tänään eduskunta kävi keskustelua hallituksen eu-selonteosta. Omassa puheenvuorossani kiinnitin huomion EU:n tukirahojen turhaan kierrätykseen.

Ongelma on ajankohtainen. EU:n rakennerahastotukien maksatus Suomeen on viivästynyt. Myöhästymisen syynä on tukien monimutkainen ja byrokraattinen hallinnointi. Suomen viranomaiset lähettivät EU-komissiolle 5000 sivun laajuisen selvityksen tukien kansallisesta hallinnosta ja valvonnasta. Komissiolle selvitys ei kelvannut ja nyt Suomi joutuu tekemään uuden selvityksen saadakseen tukirahansa.

Ongelma ei ole vähäpätöinen. Suomen saatavat ovat peräti 1,7 miljardia euroa. EU:n jakamat rakennerahat kanavoituvat alue- ja sosiaaliseen kehitykseen, mm. työvoimakoulutukseen työttömyyden runtelemilla alueilla. Suomi maksaa EU:lle vuosittain jäsenmaksua, jonka vastikkeeksi saamme rakennerahastotukea sekä maataloustukea. Aluepoliittisten tukirahojen kierrättäminen EU:n byrokratian kautta on järjetöntä. Varmasti Suomen eduskunnassa tiedetään Brysseliä paremmin, mitkä alueet ja väestöryhmät Suomessa tarvitsevat erityistä tukea. Maataloustukien maksatus voitaisiin myös pääosin kansallistaa, jolloin saisimme oikeuden itse päättää tukien tasosta ja kohdentamisesta.

Kauppojen aukiolon laajennus olisi vihreiden mahalasku

23.05.2009 13:29

Toivon, että Vihreät liiton uusi puheenjohtaja Anni Sinnemäki estäisi liikeaikalain muutosaikeet. Kauppojen sunnuntaiaukiolon laajentaminen olisi vihreiden poliittinen mahalasku.  Sunnuntaikauppa lisää kaupan keskittymistä suuriin yksiköihin. Sunnuntaityöstä maksetaan kaksinkertainen palkka, 100 %:n sunnuntaikorvaus. Kalliin sunnuntaityön vuoksi palveluvaltaisen lähi- ja erikoiskaupan kilpailukyky kärsii. Liikenteen päästöt lisääntyvät, kun asiointimatkat pitenevät. Lisääntyvän sunnuntaikaupan kuluttaja maksaa kukkarostaan tuotteiden hinnoissa.

Samalla hämärrettäisiin kulttuurisesti tärkeää viikkorytmiä. Työtä ja lepoa jaksottava viikkorytmi suojaa henkistä hyvinvointia ja ehkäisee uupumusta.  Kollektiivinen lepopäivä auttaa myös yksilöä irrottautumaan työstä ja suorittamisesta. Mitä enemmän työtä siirretään sunnuntaille, sitä vähemmän perheille tarjoutuu mahdollisuuksia yhteisen vapaapäivän viettoon. 
Sunnuntaikaupan laajentamisella halutaan myös selkeyttää nykyistä, vuodenajoista ja kaupan neliöistä riippuvaa, sekavaa järjestelmää. Sillä halutaan myös lisätä kuluttajan mahdollisuuksia kaupassa asiointiin. Jos kauppojen aukioloa halutaan välttämättä lisätä, otettakoon mieluummin lauantai-illat käyttöön. Muina arki-iltoina kuluttajilla on mahdollisuus tehdä ostoksia klo 21 saakka, mutta lauantaina kaupat sulkeutuvat klo 18. Ehdotan rakentavaksi selkeytykseksi sitä, että laajennetaan kauppojen aukioloa lauantai-iltaan klo 21, kuten muinakin arkipäivinä ja suljetaan kaupat sunnuntaiksi myös kesäaikaan ja joulukuussa.

Kristillisdemokraattien momentum

20.05.2009 13:43

Viime päivien gallupit ja vaaliennusteet vahvistavat kristillisdemokraattien realistisen mahdollisuuden saada oma edustaja europarlamenttiin. Edellytyksenä on kahden paikan saavutus vaaliliitolle ja riittävä äänimäärä oman listamme kärkiehdokkaalle. Tilanne on siis jännittävä – paikan saaminen voi olla vähästä kiinni. Jokainen ääni ratkaisee. Siksi vaalityöllä on erityisen tärkeä merkitys. Kristillisdemokraattisia arvoja kannattavien ei ole nyt varaa jäädä nukkumaan. Nyt kannattaa keskittää äänet oman listamme ehdokkaalle.  

Hallituspuolueiden hyväksymä kompromissi vaalilaista on odotettu askel demokratiaa kaventavan nykylain korjaamiseksi. Pienten vaalipiirien korkea äänikynnys on käytännössä johtanut siihen, että kansan tahto ei toteudu. Esimerkiksi viime eduskuntavaaleissa kristillisdemokraattien olisi tullut saada 10 edustajaa, mutta saimme vain seitsemän.  

Eilen sosialidemokraatit kertoivat, etteivät hyväksyisi vaalilain korjausta. En voi ymmärtää sitä, jos suuri ja arvostettu puolue haluaa profiloitua demokratian vastustajaksi. Vaikutusvalta on ansaittava todellisella kansan kannatuksella, ei epäoikeudenmukaisella laskentatavalla kikkailemalla. On tärkeää saada selvä poliittinen enemmistö vaalilain korjauksen taakse, sillä asia joudutaan ratkaisemaan perustuslain säätämisjärjestyksessä, mikä vaatii 2/3 enemmistön tuen eduskunnasta.  

Huumeiden nollatoleranssi koko EU:n alueelle

19.05.2009 09:47

Tänään Helsingin Sanomissa kerrotaan, että EU-vaaliehdokkaitten keskuudessa löytyy vaalikonevastauksen perusteella kannabiksen laillistamisen kannattajia lähes kaikista puolueista, mm. kokoomuksen Ukko Metsälä ja demarien Arja Alho. Eduskuntapuolueista ainoastaan kristillisdemokraatit yhtenä joukkona pitäisivät huumeet laittomina.  

Mielestäni on järjetöntä vaatia kansanterveysongelmien joukkoon vielä yhtä lisäongelmaa. Pikemmin eurooppapolitiikassa tulisi pyrkiä kattavaan ja yhdenmukaiseen huumeiden torjuntaan. Hollannin liberaali huumepolitiikka aiheuttaa ongelmia koko Euroopan alueella. Vapaan liikkuvuuden oloissa moni suomalainen nuori on langennut kannabiskokeiluun laillisessa kahvilassa Amsterdamin reissulla. Henkilökohtaisesti seurasin yhden nuoren tilannetta. Viikon matkan ja muutaman kokeilun jälkeen laukesivat psyykkiset oireet, joista toipuminen vei pitkään. Kannabis ei ole vaaraton nautintoaine, vaan se lisää selvästi riskiä skitsofreniaan sairastumiseen niidenkin kohdalla, joilla ei aiempaa sairaustaustaa ole.

Rkp:n puoluekokous linjasi

18.05.2009 21:52

Viikonloppuna kolme puoluetta piti puoluekokouksiaan. Yllätyksiä henkilövalinnoissa ei tullut.  Ruotsalainen kansanpuolue nosti tavoitteekseen saada homo- ja lesbopareille myös ulkoisen adoptio-oikeuden. Kokouksessa oli pohdittu sitä, aiheuttaako linjavalinta äänestäjien siirtymistä kristillisdemokraatteihin. Kokoomus ja Keskusta eivät ole tässä suhteessa äänestäjälle vaihtoehtoja, sillä nekin ovat puoluekokouksissaan ottaneet vastaavia kannanottoja. Hiljattain käydyssä eduskuntakeskustelussa erityisesti kokoomuksen kansanedustajat hehkuttivat homoadoption olevan kokoomukselle linjavalinta. Äänestyksen jälkeen kokoomuslainen kansanedustaja kertoi, miten vaikeaa hänen oli äänestää homoadoptioesityksen puolesta, mutta käytännössä vaihtoehtoja ei ollut. Jos kokoomuslainen olisi äänestänyt omantuntonsa mukaan, hän olisi saanut ryhmässään kielteisen leiman otsaansa. Istunnossa käydyn keskustelun perusteella näyttää ilmeiseltä, että seuraavien eduskuntavaalien yksi kysymys tulee olemaan puolueiden suhtautuminen sukupuolineutraaliin avioliittoon.

Tänään äänestetään äitiydestä ja isyydestä

15.05.2009 09:34

Tänään puolueemme saa vieraaksi pohjoismaisten kristillisdemokraattien puoluesihteereitä. Itse tapaan vieraat lounaalla – mielenkiintoista on kuulla terveisiä muista pohjoismaista. Tänään äänestetään klo 13 istunnossa samaa sukupuolta olevien parien adoptio-oikeudesta. Olen tehnyt lain hylkäysesityksen. Harmin sitä, että julkisessa keskustelussa asialliset perustelut lakia vastaan ovat jääneet pimentoon.  

Koko perhelainsäädäntö on alun perin syntynyt tarpeesta turvata lapselle isä erilaisissa elämäntilanteissa. Lapsen äitiys on selkeää synnytyksen perusteella, mutta isyys ei aina ole. Lapselle on haluttu mahdollisuuksien mukaan turvata oikeus isään. Esitetty laki murtaa tämän periaatteen. 

Naisparin sisäisesti adoptoima lapsi ei tule koskaan saamaan isää, vaikka hänen ja biologisen isän välillä myöhemmin tällainen toive syntyisi. Esitys siis tosiasiallisesti heikentää lapsen perheoikeudellista asemaa pysyvällä tavalla.  Hedelmöityshoidoilla alkuun saatetulla lapsella on viimeistään 18 vuotta täytettyään oikeus saada tieto biologisen isänsä henkilöllisyydestä. Anonyymi sukusolujen luovutus ei uuden lain mukaan enää ole mahdollista. Jos isä olisi halukas lapsensa tunnustamiseen myöhemmässä vaiheessa, esimerkiksi lapsen toiveesta, tämä ei enää juridisesti olisi mahdollista, jos hänellä on jo kaksi laillista äitiä. Ihmisen tarve tietää omat juurensa ovat syvät – tämä näkyy siinä, miten vielä eläkeiässäkin monet toivovat voivansa saada oikeuden tulla tunnustetuksi isänsä lapseksi. Tämä esitys vie lapselta mahdollisuuden biologisen vanhempansa aseman laillistamiseen. 

Esitys muuttaa vanhemmuuden luonnollista dikotomiaa, jakoa äitiyteen ja isyyteen mahdollistamalla kahden äidin tai kahden isän yhtäaikaisen juridisen vanhemmuuden. On uskaliasta ryhtyä muuttamaan ihmisyyden peruskäsitteitä – kenelläkään ei luonnostaan voi olla kahta samaa sukupuolta olevaa vanhempaa.

Elinsiirtoja edistämään

14.05.2009 22:58

Tänään istunnossa käsiteltiin lakialoitettani, jolla haluan edistää elinsiirtojen määrää. Tällä hetkellä elinsiirtoa odottaa 200–300 ihmistä. Siirtoelimet saadaan pääsääntöisesti juuri kuolleilta vainajilta, joiden elimet on siirrettävä muutaman tunnin sisällä niiden irrottamisesta. Jonot kasvavat, sillä luovuttajia on vuosittain alle sata. Joka vuosi 20–30 ihmistä kuolee elinsiirtojonoon. Esitän aloitteessa, että kuolleen henkilön elinten irrottamista joudutettaisiin niin, että läheisten ja lähiomaisten kannan selvittämisestä luovuttaisiin

Suomessa läheisten veto-oikeus on saanut käytännössä ylikorostuneen aseman hidastaen elinsiirtotoimintaa. Koska kuolema on näissä tilanteissa usein ennalta arvaamaton, ovat omaiset yleensä hyvin järkyttyneitä, eikä heillä ole juuri aikaa valmistautua elimien irrotuksesta päättämiseen. Lisäksi voimassa oleva laki jättää varsin väljästi määritellyksi ”lähiomaisten ja läheisten” joukon. Omaisten tai läheisten kantaa voi olla myös vaikeaa riittävän nopeasti selvittää, jos heitä ei heti tavoiteta. Lähiomaiset saattavat lisäksi olla vainajan elinten irrottamisesta keskenään erimielisiä.

Mielipidetutkimusten mukaan suomalaiset ovat varsin halukkaita sallimaan kuolemansa jälkeisen elintensä siirron tarvitseville. Silti pieni vähemmistö kantaa mukanaan elinsiirtokorttia. Jos aloitteeni tulee hyväksytyksi, korttia tarvittaisiin lähinnä siinä tapauksessa, että henkilö haluaa kieltää elintensä käytön kuoleman jälkeen.

Miksi ylioppilaskunta ei keskity tehtäviinsä?

12.05.2009 17:50

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta otti tänään kantaa hallituksen perheen sisäisestä adoptiosta. HYY ilmoitti kannattavansa sitä ja lisäksi totesi: ”Perheen sisäinen adoptio olisi iso askel oikeaan suuntaan, mutta se ei riitä. Myös muille kuin heteropareille tulisi sallia oikeus adoptoida lapsia perheen ulkopuolelta. On pöyristyttävää, että yhä vuonna 2009 Suomessa lasten oikeus rakastaviin vanhempiin saattaa riippua vanhempien sukupuolesta".

Ihmettelen taas kerran sitä, että HYY, johon opiskelijoilla on pakkojäsenyys, ottaa kantaa asioihin, joilla ei ole mitään tekemistä opiskelijoiden edunvalvonnan kannalta ja jotka arvokysymyksinä jakavat opiskelijakuntaa. Ylioppilaskunnan jäsenistössä on paljon niitä, jotka ovat täysin toista mieltä kannanoton kanssa. 

Minusta on pikemminkin "pöyristyttävää", että vuonna 2009 opiskelijan on pakko kuulua ryhmään, joka ei keskity tehtäviinsä. Opiskelijoiden asemassa on runsaasti epäkohtia, joista ylioppilaskunnalta voisi odottaa kannanottoja. Yliopistolain 40 § mukaan ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiään. 

Äidille runo!

10.05.2009 22:51

”Olet rakas mulle, sen tähden tän runon kirjoitan sulle. Kukan kedolta kannan ja sen nyt sulle annan. Et tykkää pelaa shakkia, mutta tykkäät syödä nakkia. Välillä sulta pinna palaa, mutta sehän on sitä äidin alaa. Olet äideistä parhain, sen tiesit jo varhain.” Tämän ihanan itse kirjoitetun runon sain kuopukselta aamulla vuoteeseen kaikkien lasteni halausten ja valkovuokkojen siivittämänä.

Tänään olen myös ollut ylpeä uutislähetyksissä hymyilevästä riihimäkeläisestä Kerttu Lahtisesta, valtuutetustamme ja kunnanhallituksen jäsenestä, jonka tasavallan presidentti palkitsi Säätytalolla äitienpäivän mitalilla. Kerttu on todellinen äitihahmo, paitsi omille ja sijaislapsilleen, myös suurelle joukolle apua tarvitsevia riihimäkeläisiä. Hän on oma-aloitteisella ruokajakelutoiminnalla ja työllistämishankkeilla auttanut elämän syrjään kiinni eri tavoin syrjäytyneitä ihmisiä. Huomenna olemme Kertun kanssa vauhdittamassa europarlamenttiehdokas Sari Essayahin kampanjaa.

Sateinen Eurooppa-päivä

09.05.2009 17:45

Sade tekee hyvää kuivalle ja pölyiselle pihamaalle – kevään vihreys näyttää vielä raikkaammalta ja heleämmältä. Minua ei sade haitannut tänään Espoon Ulappatorin EU-vaalitilaisuudessa, jossa kaikilla puoluejohtajilla oli oma vuoronsa puhua ja olla tentittävänä. Mukana kampanjoimassa oli kaksi ehdokastamme, Sari Essayah ja Evelyn Hynynen. Sade ei häirinnyt 15-vuotiasta tytärtäni Esteriäkään, joka tänään oli juoksemassa Helsinki City Maratonia. Puolimaratoni tuli suoritettua hyvällä ajalla. Maaliin tultuaan hän soitti kotiin ja kertoi, että sade alkoi juuri sopivalla hetkellä, kun juostessa alkoi tulla tukalan kuuma.

Sen sijaan sade kyllä rajoitti paikallisosastomme järjestämää Rollaattorimarssia. Palvelutalo Kotokolmosen asukkaista osa jäi sisään odottelemaan kahvi- ja lauluhetkeä, kun muutama urhea ikäihminen lähti koleaan ja kosteaan kevätsäähän rollaattori- ja pyörätuolireissulle sankarihaudoille. Keväinen hetkemme yhdessä vanhusten kanssa oli mukava. Juttukaverini olivat terävästi ajassa kiinni, he olivat seuranneet eduskunnan kyselytunteja. Syvyyttä nykytilanteen ruotimiseen toi näkökulma historiasta, aina sota-ajoista lähtien. Keskustelussa nousi kiinnostavia näkökulmia taloustaantumaan, työttömyyteen ja eurooppapolitiikkaan. Eurooppapäivän viesti 95-vuotiaalla veteraanilla oli selkeä: suomalaisten tulee vahvemmin pitää vapaan ja itsenäisen Suomen puolta!

Homokumppanin sisäinen adoptio-oikeus myös heikentää lapsen asemaa

06.05.2009 08:49

Olin tänään aamuvarhaisella YLE:n televisiokeskustelussa samaa sukupuolta olevien parien adoptio-oikeudesta. Samasta teemasta käytiin eilen illalla täysistunnossa keskustelua. Lakivaliokunnan enemmistö hyväksyi hallituksen esityksen, jossa rekisteröidyssä parisuhteessa elävät homo- tai lesbokumppanit saisivat oikeuden adoptoida kumppaninsa lapsen. Äitiys ja isyys ovat ihmisyyden syvimpiä käsitteitä – lapsella ei luonnostaan voi olla yhtä aikaa kahta äitiä tai kahta isää. Esityksen merkittävin ongelma on periaatteellinen: se muuttaa äitiyden ja isyyden kohti sukupuolineutraalin vanhemmuuden ideaa. 

Maassamme on alle 200 rekisteröityä paria, joilla on lapsia. Tämä laki koskisi vain osaa heistä, sillä osalla lapsista on jo olemassa muualla asuva juridinen äiti tai isä. Suomessa elääkin näitä lapsia paljon suurempi joukko sellaisissa perheissä, joissa heistä huolehtii äidin tai isän rinnalla joku muu kotitaloudessa asuva aikuinen, useimmiten uusi puoliso. Yksinhuoltaja-äidin rinnalla oheishuoltajana toimivalle sisarelle tai mummille ei tässä esityksessä ehdoteta juridisen äidin asemaa, vaikka näiden perheiden lapset ovat samantapaisessa juridisessa tilanteessa homoperheisiin nähden.  

Homokumppanilla on jo tällä hetkellä oikeus perhe-etuuksiin sekä mahdollisuus hakea lapsen huoltajuutta, joka antaa hänelle oikeuden hoito- ja kasvatusvastuuseen. Adoptio tuo lapselle perintö-oikeuden sekä riitaisen eron jälkeisen tapaamisoikeuden. Nämä olisi haluttaessa mahdollista turvata erillisillä lainmuutoksilla. Esitys siis osittain parantaa lapsen juridista asemaa, mutta se myös heikentää sitä. Lapsi menettää lopullisesti oikeuden toista sukupuolta olevaan vanhempaan. Naisparin lapsi ei tule koskaan saamaan isää, vaikka hänen ja biologisen isän välillä myöhemmin tällainen toive syntyisi.  

Marginaalisten lapsen aseman parannusten verukkeella ollaan nyt murtamassa ihmiskunnan historian luonnollisinta oikeussuhdetta – lapsen oikeutta äitiin ja isään. Taustalla onkin seksuaalipoliittinen tavoite muuttaa perhelainsäädäntöä askel askeleelta kohtia sukupuolineutraalia avioliittoa. Esitys tulee mielestäni hylätä. Äänestys tapahtuu ensi viikolla, todennäköisesti 15.5.

Elävä hoitotestamentti

05.05.2009 16:38

Olen tänään jättämässä kaksi kirjallista kysymystä ja lakialoitteen hallitukselle. Lakialoitteeni tavoitteena on parantaa potilaiden oikeuksia hoitotahtonsa toteutumiseen. Ongelmana ovat tilanteet, joissa potilas ei esimerkiksi dementian vuoksi enää kykene itse ilmaisemaan tahtoaan. Tällä hetkellä potilaalla on mahdollisuus ennakolta määritellä hoitoa koskeva tahtonsa kirjallisen hoitotestamentin muodossa. Hoitotestamentti on kuitenkin varsin ylimalkainen ja vaikeasti sovellettava yksilöllisissä hoitotilanteissa.

Hoitotahtoa tulisi mielestäni kehittää niin, että potilas voi nimetä henkilön, jolla on oikeus käyttää potilaan puolesta puhevaltaa sellaisessa sairauden vaiheessa, jossa potilas ei enää kykene muodostamaan tai ilmaisemaan omaa tahtoaan. Nimettävä henkilö voisi olla esimerkiksi lähiomainen, ystävä tai terveydenhuollon ammattilainen, jonka harkintakykyyn potilas luottaa mahdollisissa vaikeissa hoidollisissa valintatilanteissa. Henkilön nimeämisellä paitsi lujitetaan potilaan itsemääräämisoikeutta, myös ehkäistään mahdollisia hoitovalintoihin liittyviä ristiriitatilanteita erimielisten omaisten kesken. Ennalta tehtävään nimetty henkilö olisi lisäksi saattohoidossa kirjallista hoitotestamenttia toimivampi vaihtoehto.

Vappuviikonlopun ajatuksia

02.05.2009 18:36

Vappuviikonloppuni huippuhetki on toistaiseksi ollut ruusupenkin muokkaaminen auringon paisteessa linnun laulun säestämänä. Puutarhatouhuissa tuli lämmin vaikka asusteena olivat shortsit ja hihaton toppi. En ole erityinen multapeukalo, mutta maakosketuksessa pääsee mukavasti kesätunnelmaan. Vappuaattoiltana saimme nauttia nuorisosta – tyttäremme järjestivät vappubileet, johon tuli arviolta 70 ystävää. Illan hämärryttyäkin ulkona tarkeni grillailla ja oleskella.

Keskustajohdon vappuavaus presidentinvaaleista on merkillinen. Ennen näitä vaaleja käydään sekä eu-vaalit että vielä eduskuntavaalit. Haluaako keskustajohto kääntää kohdallaan huomion pois tappiollisiksi ennustetuista eu-vaaleista? Vanhanen haluaa siis naisen presidentiksi. Henkilöllä ei näytä olevan niin väliä, kunhan kyseessä on nainen. Jos Keskustan presidenttiehdokkaaksi nousee nainen, tämä asetelma on ongelmallinen hänen kannaltaan. Vanhasen viesti on, että häntä tarjotaan tehtävään juuri sukupuolensa, ei niinkään kykyjensä vuoksi. Minkälaisen vastaanoton saisi puoluejohtajan esitys, että seuraavan presidentin tulisi olla mies – ehdokkaan nimi päätetään myöhemmin? Toki Vanhasen vedon voi tulkita haasteeksi Kokoomuksen suuntaan, joka näyttäisi tarjoavan niin presidentiksi kuin pääministeriksi miestä.

Ehkäpä keskustalaisen naispresidentin tavoitteeseen sisältyy lausumaton toive siitä, että seuraava pääministeri vuonna 2011 olisi keskustalainen mies. Ja jotta tämä toteutuisi, seuraavaksi valittavan Keskustapuolueen puheenjohtajan olisi oltava mies, jotta naisehdokas voi keskittyä vuoden 2012 presidentinvaaleihin.

RSS-Feed RSS-Syöte